Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง: เพลินพัฒนา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics)
 
ท่านผู้ปกครองเสนอแนะถึงการเรียน ESL มาว่า ชั้นเด็กเล็กยังมีความจำเป็นต้องเรียน Phonics หรือการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง เพราะลิ้นเด็กยังอ่อน สามารถเลียนแบบภาษาได้ดี ซึ่งเมื่อออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนแล้ว อย่างอื่นจะตามมาเอง ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การเขียนคำ และการพูดให้เจ้าของภาษาเข้าใจ ฯลฯ
 
คุณครูป้อม-สิรินยา ตัณฑนุช หัวหน้าวิชาการ ESL อธิบายว่า การเรียนการสอน ESL ในช่วงชั้นอนุบาลจะเน้นทักษะการฟังและการอกเสียงที่ชัดเจน ชัดถ้อยชัดคำ (Phonics) อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการฟังนิทาน บทกลอน และบทเพลง ทั้งจากคุณครูชาวต่างชาติ คือ คุณครูโรส คุณครูแอนดี้ และจากซีดี เป็นกระบวนการให้เด็กซึมซับแล้วออกเสียงตามอย่างเป็นจังหวะจะโคน ทั้งเสียงพยัญชนะต้น สระ และตัวสะกด โดยเริ่มจากการออกเสียงเป็นพยางค์ คำ วลี และประโยค ไปตามลำดับ ซึ่งถ้าผู้ปกครองจะช่วยเสริมที่บ้านควบคู่กันไปก็ยิ่งดีค่ะ
 
การฝึกออกเสียง Phonics อย่างเป็นระบบจะเริ่มในชั้นอนุบาล ๓ โดยให้เด็กๆ ฝึกอ่านคำที่สัมพันธ์กับตัวอักษร A-Z ทั้งตัวพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่ ในระดับชั้น ๑ เพิ่มเติมเรื่องการเขียน ชั้น ๒ เพิ่มเติมเรื่องการออกเสียงสั้น-ยาว และเสียงควบกล้ำ ชั้น ๓ เพิ่มเติมเรื่องการออกเสียงคำควบกล้ำ และเสียงพิเศษต่างๆ โดยปีนี้ทีมวิชาการ ESL ได้ทำ “แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ” ขึ้นมาสำหรับช่วยพัฒนาเรื่อง Phonics ของเด็กๆ ซึ่งคุณครู ESL ได้นำไปให้เด็กๆ ใช้ฝึกอ่านกันบ้างแล้วค่ะ จากนั้นจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาเป็นแบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ของเพลินพัฒนาให้เด็กๆ ได้ใช้ฝึกฝนกันต่อไปค่ะ
 
ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 03 Oct 07@ 14:21:58 ICT (265 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
การทำบัตรนักเรียน
 
แม่โอ๋-คุณแม่น้องมี่จัง มิจึ และโนบุ เสนอแนะถึงการทำบัตรนักเรียนใหม่ (กรณีบัตรหาย) ว่าค่อนข้างล่าช้า อยากให้ปรับปรุงให้เร็วขึ้น เนื่องจากเด็กจำเป็นต้องใช้ในการออกภาคสนาม และยืมหนังสือห้องสมุด
 
การทำบัตรนักเรียนใหม่จะใช้เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ค่ะ เนื่องจากโรงเรียนจะทำบัตรสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง คือ ทุกวันจันทร์ (บ่าย) ยกเว้นในกรณีเร่งด่วน ทางคุณครูจะจัดหาบัตรชั่วคราวให้ โดยมีขั้นตอนการขอทำบัตรใหม่ดังนี้ นักเรียนหรือผู้ปกครองกรอกแบบฟอร์มการทำบัตรใหม่ และชำระค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท เมื่อบัตรเสร็จแล้ว ครูกานต์ ส่วนสำนักงาน จะจัดส่งไปให้นักเรียนที่ห้องเรียนค่ะ
 
ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 03 Oct 07@ 14:13:45 ICT (192 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
การให้บริการของห้องสมุดมัธยม
 
ผู้ปกครองน้องแฟรงค์ ชั้น ๑๐ เสนอแนะมาว่า อยากให้ปรับปรุงห้องสมุดมัธยมให้มีบรรยากาศส่งเสริมการอ่าน และดึงดูดผู้มาใช้บริการมากขึ้น เช่น ติดป้ายบอกเวลาเปิด-ปิด จัดกิจกรรมในห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง มีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานจำนวนเพียงพอ ฯลฯ
 
ขณะนี้ห้องสมุดมัธยมมีการพัฒนาในหลายส่วน อาทิ การติดตั้งคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นจำนวน ๓ เครื่อง ซึ่งเด็กๆ สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ ๗ ที่ผ่านมา มีการจัดซื้อหนังสือใหม่จากงาน Plearn Book Fair ที่เด็กๆ และคุณครูช่วยกันเลือกเข้าห้องสมุดเพิ่มเติมอีกกว่า ๓๐๐ เล่ม และจัดกิจกรรมในห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดฉายภาพยนตร์สารคดีทุกวันจันทร์ของเด็กๆ ชมรมห้องสมุด ชั้น ๑๐ พร้อมทั้งมีการสร้างบรรยากาศในห้องสมุดด้วยการจัดมุมอ่านสบาย มีหมอนอิง และเบาะนั่งเม็ดโฟมขนาดใหญ่ (Bean Bags) ให้บริการเพิ่มเติม ซึ่งเด็กๆ ชื่นชอบกันมากค่ะ
 
ห้องสมุดมัธยมเปิดให้บริการ ๒ ช่วงเวลา คือ ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๔๕-๑๗.๓๐ น. ส่วนห้องสมุดอาคารประถมเปิดให้บริการ ๓ ช่วงเวลา คือ ๗.๓๐-๘.๐๐ น. / ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. และ ๑๕.๔๕-๑๗.๐๐ น.ค่ะ
 
ผู้บันทึก admin เมื่อ Wednesday 03 Oct 07@ 14:07:38 ICT (205 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

จดหมายข่าว: จดหมายข่าวเพลินพัฒนาฉบับที่ ๑๐
เพลินพัฒนา
 

จดหมายข่าวเพลินพัฒนา ฉบับที่ ๑๐
วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐

สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน

สัปดาห์นี้ "ชื่นใจ... ได้เรียนรู้" ของเด็กๆ ช่วงชั้นอนุบาลผ่านไปแล้วนะคะ คุณพ่อ คุณแม่ และท่านผู้ปกครองช่วงชั้นอนุบาลคงได้ชื่นชมชื่นใจในพัฒนาการ และความสามารถของลูกๆ ที่ได้เรียนรู้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ภาคฉันทะจนถึงภาควิริยะนี้ ขณะที่ผู้ปกครองของเด็กๆ ช่วงชั้นที่ ๑-๔ จะได้มาร่วมชื่นชมและให้กำลังใจเด็กๆ ในงานชื่นใจ... ได้เรียนรู้ ในสัปดาห์หน้าค่ะ

อ่านต่อ คลิก!!

ผู้บันทึก admin เมื่อ Saturday 29 Sep 07@ 10:28:43 ICT (227 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จดหมายข่าว | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
โรงอาหาร : ก๊อกน้ำชำรุด-โต๊ะ-เก้าอี้ไม่เพียงพอ
 
คุณพ่อมณเฑียร-คุณพ่อน้องณพัชร ชั้น ๑/๓ แจ้งมาว่า ก๊อกอ่างล้างมือห้องน้ำชายในโรงอาหารชำรุดทั้ง ๒ ก๊อก และจำนวนโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนั่งรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ขอให้โรงเรียนจัดเพิ่มเติม
 
ส่วนงานอาคารสถานที่ฯ จะเร่งดำเนินการตามที่คุณพ่อเสนอแนะมา ทั้งการซ่อมแซมก๊อกน้ำ และเพิ่มจำนวนโต๊ะ-เก้าอี้ในโรงอาหารค่ะ
 
ผู้บันทึก admin เมื่อ Monday 17 Sep 07@ 11:37:38 ICT (200 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

316 เรื่อง (64 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.09 วินาที