Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง: เพลินพัฒนา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
การขายสินค้าในโรงเรียน
 
ผู้ปกครองสอบถามถึงเรื่องการขายสินค้าในโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรบ้าง
 

โรงเรียนมีพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้า ๒ จุด โดยแต่ละจุดจะมีส่วนงานดูแลรับผิดชอบ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ

 
-
กาดดวงจำปา บริเวณหน้าอาคารอนุบาล เป็นการจำหน่ายสินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคในทุกเย็นวันศุกร์
ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะขายสินค้าในงานกาดดวงจำปา
สามารถติดต่อได้ที่ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ
-
โรงอาหารผู้ปกครอง จำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ในช่วงเช้า
และเย็น ผู้ปกครองที่ประสงค์จะขายสินค้าในบริเวณนี้สามารถ
ติดต่อขอจำหน่ายได้ที่ส่วนสำนักงาน
 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Monday 25 Feb 08@ 11:37:47 ICT (233 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
ส่งเสริมการดื่มน้ำ
 
ผู้ปกครองเสนอแนะมาว่า การดื่มน้ำอย่างเพียงพอจะช่วยส่งเสริมศักยภาพสมองและการเรียนรู้ จึงอยากให้โรงเรียนรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กๆ ดื่มน้ำทุกๆ ชั่วโมงครึ่ง-๒ ชั่วโมง แล้วบันทึกไว้เหมือนการสะสมคะแนน เพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอ
 

ปกติเด็กๆ จะดื่มน้ำในช่วงพักระหว่างวิชาอยู่แล้ว ขณะเดียวกันคุณครูจะช่วยรณรงค์ให้เด็กๆ ดื่มน้ำมากขึ้นค่ะ

 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Monday 25 Feb 08@ 11:18:14 ICT (178 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
การเล่นในบ่อทราย
 
คุณยายน้องภูหิน ชั้น ๑/๒ แจ้งมาว่า เด็กๆ มักจะเล่นบ่อทรายไม่ถูกวิธี เช่น โปรยทรายเล่น โปรยทรายจากที่สูง หรือเดินเตะฝุ่นตามทางเดินใกล้ๆ บ่อทราย ก่อให้เกิดฝุ่นละอองที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเด็กๆ ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ พร้อมทั้งเสนอแนะให้รดน้ำให้ทรายเปียก หรือให้คุณครูแนะนำเด็กๆ ถึงการเล่นบ่อทรายที่ถูกวิธี
 

ขอขอบคุณคุณยายน้องภูหินที่เสนอแนะเข้ามาค่ะ ทางส่วนงานอาคารและสถานที่จะดูแลรดน้ำในบ่อทรายให้บ่อยขึ้น ขณะที่คุณครูช่วงชั้นที่ ๑ ซึ่งดูแลบริเวณบ่อทรายจะพูดคุยกับเด็กๆ ในชั้นเรียนถึงอันตรายจากผงฝุ่นทราย และแนะนำการเล่นบ่อทรายที่ถูกวิธีค่ะ

 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Monday 25 Feb 08@ 11:14:28 ICT (244 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
รดน้ำลดฝุ่น
 
คุณแม่น้องหนูดีและน้องปัน ช่วงชั้นอนุบาล เสนอแนะมาว่าให้โรงเรียนรดน้ำลงในบริเวณบ่อทรายและลานเครื่องเล่นไม้ของช่วงชั้นประถม เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย
 

ทางส่วนงานอาคารสถานที่ได้รดน้ำเป็นประจำอยู่แล้ว แต่จะรดให้บ่อยขึ้นตามข้อเสนอแนะของท่านผู้ปกครองค่ะ

 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Monday 25 Feb 08@ 11:09:05 ICT (185 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

เล่าสู่กันฟัง: เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำ
เพลินพัฒนา
 
การสอบ SAT ของนักกีฬาฟุตซอล
 
คุณแม่น้องนล ชั้น ๗/๑ สอบถามมาว่าจะมีการจัดสอบ SAT เพิ่มเติมให้กับนักกีฬาฟุตซอลตั้งแต่ชั้น ๔ ขึ้นไปที่ไม่ได้สอบ เพราะต้องไปร่วมการแข่งขันฟุตซอลเมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคมที่ผ่านมาหรือไม่
 

SAT เป็นแบบทดสอบเพื่อดูความถนัดของนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนเห็นว่ามีประโยชน์กับนักเรียนจึงขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้มาจัดการทดสอบให้กับนักเรียนชั้น ๔-๙ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคมที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยการแข่งขันฟุตซอลนั้นมีการเลื่อนวันแข่งขันหลายครั้ง จนกระทั่งมาตรงกับวันที่กำหนดจัดทดสอบ SAT ซึ่งไม่สามารถเลื่อนได้ ทำให้นักเรียนที่ไปแข่งขันฟุตซอลไม่ได้ร่วมทดสอบ

 
อย่างไรก็ตามการทดสอบครั้งนี้เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในหน่วยวิชาแนะแนว ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบที่นำมาใช้ก็เป็นเอกสารเฉพาะของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนจึงไม่สามารถนำมาจัดสอบใหม่ให้กับนักกีฬาฟุตซอลได้ แต่ในอนาคตโรงเรียนมีโครงการจะจัดทดสอบ SAT อีก ซึ่งนักเรียนสามารถร่วมทดสอบในครั้งต่อไปได้ค่ะ
 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ผู้บันทึก pinpinutt_c เมื่อ Monday 25 Feb 08@ 11:01:07 ICT (198 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | เล่าสู่กันฟัง | จำนวน: 0)

316 เรื่อง (64 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 ]
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที