โครงการแข่งขันกีฬา ”เทเบิลเทนนิสสามัคคีพาเพลิน ครั้งที่ 1”
วัน Monday 05 Feb 07@ 12:28:49 ICT
หัวข้อ: องค์กรครอบครัว


เปิดรับสมัครแล้ววันนี้....
“เทเบิลเทนนิสสามัคคีพาเพลิน ครั้งที่ 1”
วันเวลาที่ทำการแข่งขัน   วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2550  เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 16.30-18.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ใช้ทำการแข่งขัน   ณ  โถงชั้น ๑ อาคารประถมปลาย  โรงเรียนเพลินพัฒนา


ชื่อโครงการ                         โครงการแข่งขันกีฬา ”เทเบิลเทนนิสสามัคคีพาเพลิน  ครั้งที่ 1”
ปีการศึกษา                          2549
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      ชมรมเพลินพัฒนาเทเบิลเทนนิสคลับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสัตวแพทย์ธานินทร์  สันติวัฒนธรรม ประธานชมรมเพลินพัฒนาเทเบิลเทนนิสคลับ
ที่ปรึกษาโครงการ       คุณครูบุญเพชร  พึ่งย้อย  และทีมคุณครูพละ
ผู้เข้าร่วมโครงการ       นักเรียน ครู  และ ผู้ปกครองของโรงเรียนเพลินพัฒนา

หลักการและเหตุผล
กีฬาเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองนั้น ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียน ครู และผู้ปกครองของโรงเรียน
เพลินพัฒนาเป็นอย่างมาก  โดยสังเกตได้จากมีนักเรียน ครู และผู้ปกครองให้ความสนใจมาตีปิงปองใต้อาคารเรียนประถมปลายในตอนเย็นของทุกๆ วัน   ดังนั้น ชมรมเพลินพัฒนาเทเบิลเทนนิสคลับจึงเห็นควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา และสร้างเสริมประสบการณ์การแข่งขันของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีในหมู่ครอบครัวเพลินพัฒนาฯ อันประกอบด้วย นักเรียน ครู และผู้ปกครองที่สนใจกีฬา
เทเบิลเทนนิส  โดยจัดทำขึ้นในรูปโครงการแข่งขันกีฬา “เทเบิลเทนนิสสามัคคีพาเพลิน  ครั้งที่1”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสุขภาพของครอบครัวเพลินพัฒนาให้แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อใช้กีฬาช่วยพัฒนาสร้างเสริมบุคลิกภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียน
4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครอบครัวเพลินพัฒนา
5. เพื่อพัฒนาฝีมือของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียนเพลินพัฒนา
วิธีดำเนินการ
1. ประชุมวางแผนและเขียนโครงการ
2. เสนอและขออนุมัติโครงการ
3. ติดต่อประสานงานและประชุมวางแผนดำเนินการร่วมกันระหว่างชมรมฯ กับฝ่ายชุมชน
4. คัดเลือก จัดเตรียม และซักซ้อมฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
6. ประเมินผลกิจกรรม สรุปโครงการ  และจัดทำรายงาน


วันเวลาที่ทำการแข่งขัน   วันที่ 12-16 มีนาคม 2550  เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 16.30-18.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ใช้ทำการแข่งขัน   ณ  โถงชั้น ๑ อาคารประถมปลาย    โรงเรียนเพลินพัฒนา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดความสมานฉันท์ในหมู่นักเรียน ครู และผู้ปกครองในครอบครัวเพลินพัฒนา
2. ทำให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย
3. ได้เสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียนเพลินพัฒนา
4. ค้นพบนักกีฬาช้างเผือกในวงการกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนเพลินพัฒนามีนักกีฬาเทเบิลเทนนิสมากขึ้น


ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ “เทเบิลเทนนิสสามัคคีพาเพลิน  ครั้งที่ 1”
 วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2550     ณ  โถงชั้น ๑ อาคารประถมปลาย   โรงเรียนเพลินพัฒนา

กฎกติกาการแข่งขัน
•  ใช้ระบบการแข่งขันแบบ FAIR PLAY
•  ประเภทนักเรียน เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนเพลินพัฒนาในปัจจุบัน
•  ประเภททีมครอบครัวเพลินฯ ทีมละ 2 คน

Ø        มือ 1 เป็นนักเรียนชาย/หญิง ไม่จำกัดชั้นปี
Ø        มือ 2 เป็นครูที่กำลังสอน/เคยสอน ของมือ 1 หรือเป็นผู้ปกครอง/ญาติ ของมือ 1  ไม่จำกัดเพศและอายุ
Ø        แข่งระบบ มือ 1 vs มือ 1 , มือ 2 vs มือ 2 และประเภทคู่ (มือ1+มือ2)
Ø        มีอ 1 และมือ 2 สามารถลงแข่งได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
•  แข่งระบบ 2 ใน 3 เกม ทุกรอบการแข่งขัน  และทำการแข่งขันแบบแพ้คัดออกทุกประเภท
•  นักเรียนสามารถสมัครแข่งในประเภทนักเรียนได้ 1 ประเภท และประเภททีมครอบครัวเพลินฯ ได้อีก 1 ประเภท
ประเภทที่จัดการแข่งขัน มีทั้งหมด 4 ประเภท

•  ใช้ระบบการแข่งขันแบบ FAIR PLAY Ø        มือ 1 เป็นนักเรียนชาย/หญิง ไม่จำกัดชั้นปีØ        มือ 2 เป็นครูที่กำลังสอน/เคยสอน ของมือ 1 หรือเป็นผู้ปกครอง/ญาติ ของมือ 1  ไม่จำกัดเพศและอายุØ        แข่งระบบ มือ 1 vs มือ 1 , มือ 2 vs มือ 2 และประเภทคู่ (มือ1+มือ2)Ø        มีอ 1 และมือ 2 สามารถลงแข่งได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
ประเภทนักเรียนชายเดี่ยว ชั้น. 4-6
·          รางวัลชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยชนะเลิศ+เกียรติบัตร
·          รองชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยรองชนะเลิศ+เกียรติบัตร
·          อันดับ 3 และ อันดับ 4 ได้รับ เกียรติบัตร
ประเภทนักเรียนหญิงเดี่ยวทั่วไป (ไม่จำกัดชั้นปี)
·          รางวัลชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยชนะเลิศ+เกียรติบัตร
·          รองชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยรองชนะเลิศ+เกียรติบัตร
·          อันดับ 3 และ อันดับ 4 ได้รับ เกียรติบัตร

ประเภทนักเรียนชายเดี่ยว ชั้น. 7-9

·          รางวัลชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยชนะเลิศ+เกียรติบัตร
·          รองชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยรองชนะเลิศ+เกียรติบัตร
·          อันดับ 3 และ อันดับ 4 ได้รับ เกียรติบัตร
ประเภททีมครอบครัวเพลินฯ (ทีมละ 2 คน)
·          รางวัลชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยชนะเลิศ+เกียรติบัตร
·          รองชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยรองชนะเลิศ+เกียรติบัตร
·          อันดับ 3 และ อันดับ 4 ได้รับ เกียรติบัตร

ค่าสมัคร

ค่าสมัครฟรีทุกประเภท
สถานที่ใช้ทำการแข่งขัน

•  ณ  โถงชั้น ๑ อาคารประถมปลาย

อุปกรณ์ที่ใช้ทำการแข่งขัน
•  โต๊ะปิงปอง จำนวน 2 ตัว                              •  ลูกปิงปอง 3 ดาว ขนาด 40 mm สีส้ม
วันเวลาที่ทำการแข่งขัน
•  วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2550  เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 16.30-18.00 น. เป็นต้นไป
วันที่เปิดและปิดรับสมัคร
•  เปิด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 และ ปิด รับสมัครภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550
•  จับฉลากแบ่งสาย                        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 16.30 น.
                                    ณ ณ  โถงชั้น ๑ อาคารประถมปลาย   โรงเรียนเพลินพัฒนา
วิธีการสมัครการแข่งขัน
•  ส่งใบสมัคร ได้ที่ : P ครูบุญเพชร  พึ่งย้อย (ครูโก้) และทีมคุณครูพละ  
P ด.ช.ธนพล  สันติวัฒนธรรม (เบ็นซ์) ชั้น 7
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ :
            ชมรมเพลินพัฒนาเทเบิลเทนนิสคลับ < นายสัตวแพทย์ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม  โทร. (081)337-7368 >
 -------------------------------------------------------------


ใบสมัครเข้าแข่งขัน

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส  รายการ “เทเบิลเทนนิสสามัคคีพาเพลิน  ครั้งที่ 1”

                                ข้าพเจ้า ด.ช. / ด.ญ. /นาย /น.ส. …………………………………………….………….................................
นักเรียนชั้น…… เลขที่............ เลขประจำตัว............................เกิดวันที่…….เดือน……….…………….……พ.ศ…..…….……
อายุ……ปี……..เดือน  อยู่บ้านเลขที่………...………….หมู่ที่………… หมู่บ้าน.....................................................................ถนน……………………………………..ตรอก/ซอย...............................................แขวง/ตำบล…………………………………เขต/อำเภอ…………………………จังหวัด…………………….โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....................................………ขอสมัครเข้า
ร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสของชมรมเพลินพัฒนาเทเบิลเทนนิสคลับ รายการ “เทเบิลเทนนิสสามัคคีพาเพลิน  ครั้งที่ 1” .ดังนี้ :

1. ประเภทนักเรียน  (โปรดทำเครื่องหมาย ü ลงในช่องo ที่อยู่หน้าประเภทที่สมัคร)
                        o  ประเภทนักเรียนชายเดี่ยว ชั้น. 4-6                             
                        o  ประเภทนักเรียนชายเดี่ยว ชั้น. 7-9
                        o  ประเภทนักเรียนหญิงเดี่ยวทั่วไป (ไม่จำกัดชั้นปี)
2. ประเภททีมครอบครัวเพลินฯ   (ทีมละ 2 คน)  ทั้งนี้มีอ 1 และมือ 2 สามารถลงแข่งได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น!!!

มือที่ชื่อ-สกุลหมายเหตุ
มือ 1
(นักเรียน)
ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. เรียนอยู่ชั้น ..............เลขที่...................
มือ 2
(ผู้ปกครอง/ครู)
นาย/นาง/น.ส. โดยที่มือ 2  มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
เป็น..……………………………ของมือ 1

ข้าพเจ้าขอรับรองว่านักกีฬาทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อตกลงการแข่งขัน และข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันครั้งนี้ทุกประการ

                                                                                            ลงชื่อ………………………………………………...ผู้สมัคร
                                                                           (……………………….……………………)
                                                                           วันที่.................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่านักกีฬาทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อตกลงการแข่งขัน และข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันครั้งนี้ทุกประการ ลงชื่อ………………………………………………...ผู้สมัคร                                                                           (……………………….……………………)                                                                           


คำรับรองผู้ปกครอง
               
                                ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. ………………..……………………..………………..…อายุ………….ปี  เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว………………………………………………………………………….อนุญาตให้ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว………………………………………………………………………….สมัครเข้าแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสของชมรมเพลินพัฒนาเทเบิลเทนนิสคลับ  รายการ “เทเบิลเทนนิสสามัคคีพาเพลิน  ครั้งที่ 1” ได้

                                                                                ลงชื่อ………………………………………..………………ผู้ปกครอง
                                                                    (…………………………………...…………….)
                                                           วันที่.....................................................
                                ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. ………………..……………………..………………..…อายุ………….ปี  เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว………………………………………………………………………….อนุญาตให้ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว………………………………………………………………………….สมัครเข้าแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสของชมรมเพลินพัฒนาเทเบิลเทนนิสคลับ  รายการ “เทเบิลเทนนิสสามัคคีพาเพลิน  ครั้งที่ 1” ได้


บทความนี้มาจาก ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง
http://www.plearnpattana.com/intra/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.plearnpattana.com/intra//modules.php?name=News&file=article&sid=75