สาส์นจากผู้อำนวยการ
วัน Saturday 29 Jan 11@ 13:20:21 ICT
หัวข้อ: เพลินพัฒนา


 

สาส์นจากผู้อำนวยการ

     


     การประชุมปฏิบัติการในวันศุกร์และเสาร์ที่ ๒๑ และ ๒๒ มกราคมที่เพิ่งผ่านไปนี้ ที่มีบุคลากรชาวเพลินพัฒนาเข้าร่วมประมาณ ๒๕๐ ชีวิต เราประสบความสำเร็จในการมาทำงานร่วมกันหลายอย่าง (ผ่านการนำการประชุมโดยคุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานคณะกรรมการบริษัทของเรา (และเป็นประธานรักลูกกรุ๊ปด้วย) และกรรมการอีกหลายท่านที่เข้ามาช่วยกัน รวมทั้งทีมสันทนาการของรักลูกกรุ๊ป และซีเอ็ด)ดังนี้  
     
     
  •     เราได้มาร่วมกันระดมสมองเพื่อค้นหาสิ่งที่เราอยากให้เกิดกับเด็กของเรา และกับชุมชนของเรา แล้วมาร่วมกันกำหนดเป็น วิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียน เพื่อกำหนดทิศทางสำคัญของโรงเรียนของเราว่า เรามุ่งมั่นที่จะทำอะไรให้เกิดขึ้น เราต้องการเป็นอะไรในระยะยาว เรายังมาช่วยกันทานซ้ำความหมายที่สำคัญของแต่ละข้อความในวิสัยทัศน์ให้เข้าใจตรงกันอย่างชัดแจ้งว่า กินความไปถึงไหน หมายถึงอะไรจริงๆ ในทางปฏิบัติ และครอบคลุมสิ่งที่เราอยากให้เกิดในแง่มุมต่างๆ ครบถ้วนหรือไม่ หลังจากนั้นในตอนท้ายสุด เรายังได้ลองแปลความหมายจากวิสัยทัศน์ ว่าช่วยเราตอบโจทย์หลายข้อที่มักจะได้รับการถกกันในเวทีระดมสมองต่างๆ ได้อย่างไร ดีเพียงพอหรือไม่ อย่าง การแข่งขัน การสอบ การให้ความสำคัญกับเรื่องของความดี/คุณธรรม/ความรู้ และยังได้ทานซ้ำว่าวิสัยทัศน์นั้นสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่ควรมีอย่างไร และจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เผชิญอยู่ได้ครบถ้วนหรือไม่ ในที่สุดเราก็ได้ “วิสัยทัศน์” ที่เป็นความเห็นร่วมกันสุดท้ายของพวกเราออกมาเป็นผลสำเร็จ
 
 
  •     เราได้ช่วยกันสรุปสิ่งที่พวกเราประสบความสำเร็จ หรือสิ่งที่เรามีความสุข ในโรงเรียนที่ผ่านมา รวมถึงสิ่งที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ หรืออุปสรรคที่ทำให้พวกเราเกิดเป็นทุกข์ในโรงเรียนของเรา เพื่อให้เป็นโจทย์เริ่มต้นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการบ้านของพวกเรา ที่จะต้องมาช่วยกันระดมสมองต่อว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้ความสุขเหล่านั้นเกิดได้มากขึ้น และยั่งยืน ขณะเดียวกันก็จะต้องหาทางให้สิ่งที่เป็นทุกข์เหล่านั้นลดลงหรือหมดไปให้ได้
 
 
       
       
  •     หลังจากนั้นเราได้มาร่วมกันระดมสมองเพื่อกำหนด ยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ (Strategy) ของโรงเรียน เพื่อมาช่วยกันคิดต่อว่าเราจะบรรลุวิสัยทัศน์นั้นได้อย่างไร มีประเด็นสำคัญอะไรบ้าง ตอนแรกบอร์ดฯ คิดออกมาเริ่มต้นได้ ๗ ยุทธศาสตร์เป็นการนำร่อง แล้วพวกเราได้มาช่วยกันคิดเพิ่มเติมอีกจนกลายเป็น ๙+๑ ยุทธศาสตร์ (+๑ เป็นของทีม ESL ซึ่งเป็นครูต่างชาติส่วนหนึ่ง ซึ่งเข้าร่วมกับกลุ่มอื่นๆ ไม่ได้เนื่องจากปัญหาการสื่อสาร จึงแยกออกมาเป็นกรณีพิเศษ)
 
 
  •     จากนั้นพวกเราได้มาลองคิดต่ออีกว่า ควรจะต้องมี โครงการ (Project) อะไรบ้างในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการ โดยช่วยกันระบุว่า โครงการเหล่านั้นสำคัญอย่างไร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ อย่างไร รวมทั้งช่วยกันหาว่ามีปัจจัยสำคัญอะไรที่จะทำให้โครงการเหล่านั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จ (Key Success Factor) ขณะเดียวกันมีปัจจัยสำคัญอะไรที่อาจจะทำให้โครงการล้มเหลว (Key Failure Factor) เราจะลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างไร น่าจะใช้เวลานานเพียงใดกว่าจะเห็นผล จะรู้ได้อย่างไรว่าประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาออกมาเป็นตัวชี้วัด (Key Performance Index) มีใครที่สนใจอาสามาทำโครงการเหล่านั้นบ้าง เป็นต้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากเวลาที่จำกัด และบางหัวข้อต้องการการพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น เราจึงได้ตุ๊กตาหรือได้แนวคิดของพวกเราในระดับเบื้องต้นออกมา ซึ่งจะต้องมาทำการบ้านกันต่อหลังจากนี้ เพื่อให้ได้โครงการ หรือแผนงาน หรือแผนปฏิบัติการ ที่จะลงมือทำกันจริงๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔
 
 
  •     ในระหว่างทางเรายังได้รับทราบความปรารถนาดีของผู้แทนผู้ปกครองต่อการทบทวนทิศทางของพวกเรา และได้รับความรู้สึกขอบคุณจากนักเรียนชั้น ๑๒ รุ่นแรกของเรา ผ่านทางวิดีโอ ซึ่งทำให้พวกเราซาบซึ้ง และประทับใจตามไปจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ (รวมทั้งผมเองด้วย)
 
 
  •      ในตอนท้ายสุด เราได้มาช่วยกันทานซ้ำ ค่านิยมหลัก (Core Values) ๔ ข้อเดิมที่โรงเรียนเคยกำหนดไว้ ว่าเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ และเชิญชวนให้พวกเราทุกคนช่วยกันเสนอแนะว่า มีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติม หรืออยากจะขยายออกมาให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติมากขึ้น เพื่อง่ายต่อการพัฒนาขึ้นมาเป็นวิถีปฏิบัติร่วมกันของพวกเราชาวเพลินพัฒนา หรือที่เรียกว่า วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ที่ควรปฏิบัติร่วมกันบนวิถีชีวิตของโรงเรียนและชุมชนเพลินพัฒนาทั้งหมด เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของชุมชนเพลินพัฒนา (ที่หมายรวมถึง ครูและบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง) ในการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการ

                สิ่งที่ได้รับการเรียกร้องและให้ความสำคัญมากที่สุดเป็นลำดับแรกๆ ได้แก่ ท่าทีระหว่างกัน การมีศรัทธาระหว่างกัน การรับฟังกัน การให้เกียรติ / การเคารพในความแตกต่าง / การให้คุณค่าผู้อื่น การช่วยกันสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเพลินพัฒนาด้วยกัน

 
 
     
     
  • นอกจากนั้นพวกเราแต่ละคนยังได้ร่วมกันตั้งปณิธานของตนเอง ว่าเราตั้งใจว่าจะทำอะไรบ้างเพื่อองค์กรของเรา เราตั้งใจจะปรับปรุงตนเองในเรื่องใดบ้าง เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลง และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงตนเอง !!
 
 
    ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้ทำร่วมกันอย่างดีเยี่ยมตลอด ๒ วันที่ผ่านมา คือ การร่วมยืนยันวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพราะตลอด ๒ วันที่ผ่านไปนี้ เราได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิที่จะให้ความเห็น ทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลักขององค์กร ยุทธศาสตร์ โครงการต่างๆ เป็นต้น นั่นหมายความว่า เรายืนยันว่าทุกสิ่งในโรงเรียนของเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่อง ตราบใดก็ตามที่พวกเราได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของการรับฟังอย่างแท้จริง ที่ศรัทธาร่วมกันว่า พวกเราทุกคนต่างก็ปรารถนาอยากให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นได้จริง ให้เกิดขึ้นได้ดีขึ้น และมากขึ้น หรือแม้แต่เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น หรือชัดเจนขึ้น หรือมีประสิทธิผลมากขึ้น หรือช่วยแก้ปัญหาที่ผ่านมาได้ หรือทำให้พวกเรามีความสุขในการทำงานมากขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น หรือทำให้ชุมชนของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น
 
    การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เสมอ ตราบใดก็ตามที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นทำให้พวกเราชุมชนเพลินพัฒนาบรรลุสิ่งที่พวกเรามุ่งหวังได้เร็วขึ้น ดีขึ้น อย่างมีความสุข โดยไม่ไปกระทบในเชิงลบใดๆ ต่อสิ่งที่เรามุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับเด็กของเรา และไม่ไปกระทบต่อการทำให้องค์กรของเราเป็นองค์กรที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนระยะยาว
 
    หลังจากนี้บุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน ยังต้องทำการบ้านต่อในเรื่องการทานซ้ำยุทธศาสตร์ และแผนงานปฏิบัติการในรายละเอียด เพื่อให้เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งผมจะทยอยเล่าให้ผู้ปกครองได้ทราบสิ่งที่พวกเราประชุมกันมาตั้งแต่เรื่องของวิสัยทัศน์ จนกระทั่งถึงโครงการต่างๆ ในโอกาสต่อไปนะครับ
 
    ผมขอขอบพระคุณต่อความเข้าใจและความเอื้อเฟื้อที่ผู้ปกครองทุกท่านได้มอบให้กับโรงเรียน ผมมั่นใจว่า สองวันที่ผ่านมานี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังในโรงเรียนของเรา ต่อประเทศชาติของเรา ที่จะทำให้เราได้สร้างฝันที่ยิ่งใหญ่ให้ประสบความสำเร็จดีขึ้น เร็วขึ้น อย่างมีทิศทางมากขึ้น มีผลกระทบที่ดี และมีพลังต่อสังคมของเรามากขึ้น
 
ขอบพระคุณมากๆ ครับ
ทนง โชติสรยุทธ์

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กรบทความนี้มาจาก ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง
http://www.plearnpattana.com/intra/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.plearnpattana.com/intra//modules.php?name=News&file=article&sid=691