ตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนเพื่อรู้
วัน Wednesday 27 Jan 10@ 13:01:49 ICT
หัวข้อ: วิชาการ & KO


  ตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนเพื่อรู้


     มีหลายครั้งที่บุคคลภายนอก และผู้ปกครอง มักเข้าใจว่า “การเรียนเพื่อรู้” (อันเป็นหลักการสำคัญของโรงเรียนทางเลือก) ไม่เอื้อต่อการสอบแข่งขัน หรือ เด็กจากโรงเรียนทางเลือกมักจะอ่อนวิทยาศาสตร์ อ่อนคณิตศาสตร์ เป็นต้น
 
 
     ในความเป็นจริงแล้วโรงเรียนทางเลือก จะเน้นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากฉันทะของผู้เรียนเป็นหลัก และมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย ทักษะหลักๆ ที่เน้นมากก็คือทักษะการสังเกต และการคิด ทั้งคิดเชื่อมโยง คิดเชิงระบบ และคิดวิเคราะห์ ปัจจัยส่งเสริมจากทางบ้านก็มีส่วนมากในการสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายและเต็มตามศักยภาพให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน  
     
     
       ดังนั้นเด็กในโรงเรียนทางเลือกส่วนใหญ่จึงมักมีทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific thinking) ที่ดี เพราะต้องใช้อยู่เสมอในทุกวิชา และยังเป็นทักษะที่ใช้มากในหน่วยการเรียนวิทยาศาสตร์อีกด้วย
     
     
     หากมองมาที่นักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา จะพบว่ามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่น่าพอใจ ในการสอบแข่งขันในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ก็พบว่ามีนักเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรกทุกปี  
     
     
     ระดับประถมศึกษาตอนต้น นักเรียนเพลินพัฒนาที่มีความถนัดด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ และผ่านรอบแรกเข้าไปได้ ดังนี้

ด้านคณิตศาสตร์

๑.ด.ช.ชยุต ศรีอุฬารพงศ์ (แต๊ง) ชั้น ๓/๒
๒.ด.ช.พรินทร์ ศิริโหราชัย (ซูม) ชั้น ๓/๔
๓.ด.ญ.วริษา จิระภคโชติ (แมงปอ) ชั้น ๓/๑

ด้านวิทยาศาสตร์

๑.ด.ช.ชยุต ศรีอุฬารพงศ์ (แต๊ง) ชั้น ๓/๒
๒.ด.ช.ติณณภัทร เหลืองวรานันท์ (ปังปอนด์) ชั้น ๓/๒
๓.ด.ญ.วริษา จิระภคโชติ (แมงปอ) ชั้น ๓/๑

ส่วนการคัดเลือกรอบที่ ๒ นั้น จะมีขึ้นในวันที่ ๓๐ ม.ค. ที่จะถึงนี้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชั้น ๙ ของเพลินพัฒนาทั้ง ๓ คน ประกอบด้วย

นายรพี พิมพ์ทอง (จูเนียร์)
นายนภนต์ เยาวลักษณ์ (จิงโจ้)
นายภาคภูมิ ลิ่มทอง (โอม)

 
 
     ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมต้น ในงานการแข่งขันทักษะ วิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตการศึกษา และได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ ไปร่วมการแข่งขันรายการเดียวกันใน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดลพบุรี เมื่อปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนนักเรียนจากเขต พื้นที่การศึกษาต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันรวม ๔๕ ทีม จากทั้งหมด ๕๐ เขตพื้นที่การศึกษา (มี ๕ เขตพื้นที่ฯ ไม่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน) ผลปรากฏว่าทีมนักเรียนของเพลินพัฒนาได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 
 
ข้อมูลที่น่าสนใจ

- การแข่งขันครั้งนี้ไม่มีทีมใดทำคะแนนถึงเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลเหรียญทอง

- มีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ๑๑ ทีม

- มีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ๒๕ ทีม

- มีนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ๙ ทีม

- ตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา กทม.เขต ๑ คือ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 
  ได้รับรางวัลชมเชย

- ตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา กทม.เขต ๒ คือ โรงเรียนหอวัง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 
 
     คุณครูที่ไปร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันเล่าให้ฟังว่า นักเรียนทั้งสามคนอยู่ในภาวะผ่อนคลาย ไม่รู้สึกกดดันหรือเครียดกับการแข่งขัน ทำให้สามารถทำคะแนนในส่วนของการทดลองได้ดี
 
 
     
     
     คุณครูที่ไปร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันเล่าให้ฟังว่า นักเรียนทั้งสามคนอยู่ในภาวะผ่อนคลาย ไม่รู้สึกกดดันหรือเครียดกับการแข่งขัน ทำให้สามารถทำคะแนนในส่วนของการทดลองได้ดี
 
 
       หากสามารถสร้างฉันทะให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่ชัดเจนแล้ว การสอบก็จะกลายเป็นผลพลอยได้ โดยที่ผู้เรียนจะได้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางตามกำลังของเขา เกิดความสามารถในการต่อยอดความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ได้ เป็นผลหลัก
     
     
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

บทความนี้มาจาก ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง
http://www.plearnpattana.com/intra/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.plearnpattana.com/intra//modules.php?name=News&file=article&sid=550