โรงเรียนทางเลือกกับการประเมินคุณภาพภายนอก (๔)
วัน Thursday 14 Jan 10@ 13:11:34 ICT
หัวข้อ: วิชาการ & KO


  โรงเรียนทางเลือกกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (๔)


     เมื่อเสร็จจากการพูดคุยเรื่องของหลักการสำคัญกันแล้ว ก็มาถึงช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เป็นเวลาของการพูดถึงปรัชญาการศึกษาที่โรงเรียนละแห่งเลือกใช้ว่ามีความเฉพาะอย่างไรกันบ้าง

 
     
     
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ใช้แนวการศึกษาแบบ Constructionism การทำโครงงานที่พาให้เด็กสร้างความรู้ โจทย์สำคัญคือ ทำอย่างไรให้เด็กยังคงได้ทำโครงงาน แต่ได้ความรู้ที่ลึกขึ้น หมายถึงมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับประเทศที่ดีด้วย ครูต้องทำตัวเป็นผู้เรียน ลงมือเรียนรู้ แล้วส่งต่อการเรียนรู้ให้เด็ก

โรงเรียนปัญโญทัย ใช้แนวการศึกษาแบบ Waldorf เชื่อในพัฒนาการตามวัย เพื่อสร้างให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ บรรยากาศในโรงเรียนจะอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ไม่รับสื่อจากภายนอก ป.๑ เด็กยังไม่อ่าน แต่จะเขียนคำจากนิทานที่ครูเล่า ครูประจำชั้นคนเดิมจะตามนักเรียนไป ๘ ปี เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำ และการเติบโตของโลกภายใน

โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ ใช้แนวการศึกษาแบบ Waldorf รับเด็กเข้ามาด้วยความเคารพ ให้การศึกษาด้วยรัก ในความคิดมีความรู้สึก ในความรู้สึกมีความคิด ทุกคนมีความแตกต่างกัน จัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ทั้ง ๓ ด้าน คือ ความคิด ความรู้สึก การกระทำ (Thinking, Feeling, Willing) จนเกิดเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และประทับอยู่ในความทรงจำของเด็กไปจนโต

โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก บูรณาการการเรียนการสอนให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสุข มีอิสรภาพทางความคิด ให้โอกาสตัวเองในการก้าวสู่ความหวังใหม่ๆ อยู่เสมอ

โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย) ใช้ศิลปะและดนตรีในการพัฒนาเด็ก เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ คือ การเอาตัวเองเข้าไปสำรวจ ทำความรู้จักผ่านประสาทสัมผัส เพื่อให้เกิดการรับรู้ และรู้สึก เกิดการตีความให้ความหมาย มองเห็นคุณค่า เชื่อมโยงสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งนั้นกับตัวเอง และสิ่งอื่นๆ จนเกิดการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาได้ด้วยตนเอง

โรงเรียนเพลินพัฒนา การเรียนรู้ของเด็กก็มิได้เกิดขึ้นเพียงเพราะการบอก การสอน หรือการได้มีโอกาสลงมือกระทำเท่านั้น แต่เด็กจะค่อยๆ ซึมซับรับรู้ในคุณงามความดีและความรู้ผ่านสิ่งที่ได้สัมผัสในชีวิตประจำวัน จนกลายเป็นตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ กระบวนการเรียนรู้ของเพลินพัฒนาจึงมีเด็กเป็นหัวใจของการเรียนรู้ มีผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีงามทั้งทางความคิดและการกระทำ เพื่อพัฒนาเด็ก พัฒนาชุมชน และสร้างสรรค์สังคม ก่อเกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สอนเด็กเก่งที่มุ่งมั่นจะเอาดีทางวิทยาศาสตร์ นำมาฝึกจิตวิญญาณให้เป็นนักวิจัย ปลายทางคือการสร้างผู้นำทางวิชาการ ด้วยเหตุนี้จึงต้องคัดเด็กที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งวิทย์ และคณิต ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มี IQ ๑๑๐ ขึ้นไป ปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนที่มี IQ ๑๒๐ อยู่ประมาณ ๘๕% ของนักเรียนทั้งหมด ทำให้โรงเรียนสามารถลดเวลาเรียนวิชาหลัก แล้วนำเอาเวลาที่มีอยู่ไปเปิด และชุมนุมต่างๆ ที่ผู้สอนมีความสนใจ และผู้เรียนอยากรู้ หรือเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้เป็นต้น

 
 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

บทความนี้มาจาก ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง
http://www.plearnpattana.com/intra/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.plearnpattana.com/intra//modules.php?name=News&file=article&sid=544