ชั้น ๗ เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
วัน Thursday 26 Nov 09@ 10:53:32 ICT
หัวข้อ: ช่วงชั้นที่ ๓


  ชั้น ๗ เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน


     คุณแม่นุศรา มีเสน คุณแม่น้องก้าวชั้น ๔/๒ ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทโครงการสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม และคุณเอมี อาร์เกนอล นักศึกษาปริญญาโทโครงการสิทธิมนุษยชนศึกษา (โครงการนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาจัดโครงการการเรียนรู้ร่วมฝึกปฏิบัติด้านการศึกษาสิทธิมนุษยชน (Human Rights Education Workshop) ให้กับนักเรียนชั้น ๗ ในชั่วโมงแนะแนว ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้สิทธิของตนเอง รวมทั้งรู้จักและเข้าใจสิทธิของผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างที่ผู้อื่นมี อันจะนำไปสู่การสร้างบรรยากาศแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยเริ่มต้นจากสังคมเล็กๆ อย่างโรงเรียน
 
 
     
     
     การเรียนรู้ในแต่ละครั้ง คุณแม่นุศราและคุณเอมีจะนำกิจกรรม ละคร และศิลปะมาเป็นสื่อให้เด็กๆ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและความหมายของสิทธิมนุษยชน โดยเริ่มจากการทำความรู้จักตัวเอง แล้วขยายไปสู่การรู้จักเพื่อนๆ เพื่อเรียนรู้ว่าคนเรานั้นมีความแตกต่างกันทั้งในด้านรูปลักษณ์ ความคิด ความรู้สึก แล้วนักเรียนจะมีวิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความแตกต่างนี้อย่างไร รวมทั้งใช้กระบวนการสนทนาและกระบวนการกลุ่มที่จะทำให้เด็กๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสร้างข้อถกเถียงในกลุ่ม ทั้งจากหัวข้อที่กระบวนกรเป็นผู้เตรียมมา เช่น การนิยามความหมายของสิทธิมนุษยชนจากความเข้าใจของนักเรียน การแลกเปลี่ยนความเห็นในวงสนทนากลุ่มใหญ่ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของนักเรียนทุกคนต่อ “ความปลอดภัย” ในห้องเรียน การเรียนรู้เรื่องสันติภาพ ความรุนแรง ความขัดแย้ง และหัวข้อที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น การพูดคุยเรื่องสิทธิของคนชายขอบภายหลังการออกภาคสนามเรื่อง “พลิกฟื้นคุณค่าหาความหมายให้ขยะและคนชายขอบ” ที่วัดสวนแก้ว เป็นต้น
 
 
     ขอขอบคุณคุณแม่นุศรา มีเสน และคุณเอมี อาร์เกนอล ที่มาร่วมสร้างการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับเด็กๆ ได้รู้จักกับแนวคิดในการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ สันติ และมีความสุขค่ะ  
     
     

 โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร บทความนี้มาจาก ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง
http://www.plearnpattana.com/intra/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.plearnpattana.com/intra//modules.php?name=News&file=article&sid=515