ชื่นชมชื่นใจ เด็กเพลินประกวด Mind map
วัน Tuesday 04 Nov 08@ 14:37:59 ICT
หัวข้อ: ช่วงชั้นที่ ๓


  ชื่นชมชื่นใจ 
เด็กเพลิน ชนะประกวด
Mind Map


ชื่นชมชื่นใจ
เด็กเพลินชนะประกวด Mind Map
 
 
    มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจัดประกวดและตกแต่ง Mind Map ในหัวข้อ "เราจะหยุดโลกร้อนได้อย่างไร" เพื่อส่งเสริมการใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือในการจดบันทึกข้อมูล-ความคิด และส่งเสริมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์พื้นฐานที่โทนี บูซาน คิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกด้านดีให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดหยุดวิกฤตโลกร้อน โดยเปิดรับผลงานไปเมื่อเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๑ มีนักเรียนระดับมัธยมต้นจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง ๑๑๑ ผลงาน และจากการตัดสินของคณะกรรมการในสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นที่น่ายินดีว่าผลงานของนักเรียนเพลินพัฒนาชนะใจกรรมการ กวาดรางวัลไปทั้ง ๖ รางวัล ดังนี้
 
 
 
 
รางวัลที่ ๑ : ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ห์รางวัล
ด.ช.ธีรเมธ เปรื่องเมธางกูร (ธีม) ชั้น ๙
   
   
 
 
รางวัลที่ ๒ : ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ห์รางวัล
ด.ญ.มินธิรา ยอดมณฑป (มิ้น) ชั้น ๘/๑
   
   
 
 
รางวัลที่ ๓ : ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท พร้อมโล่ห์รางวัล
ด.ญ.ภคมน วนพูนสุข (แนท) ชั้น ๘/๑
   
   
รางวัลชมเชย : รับชุดของขวัญจากทางมูลนิธิฯ
 
 
 
 
ด.ญ.ญาตาวี ตรงในธรรม (เฟินเฟิน) ชั้น ๘/๑
   
   
 
 
ด.ช.ภคพล ตั้งนันทชัย (ปราณ) ชั้น ๘/๑
   
   
 
 
ด.ญ.ฐิติรัตน์ สิริภัทรวณิช (ฟ้า) ชั้น ๘/๒

 

   
   
    ผลงานแต่ละชิ้นแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิกฤตการณ์โลกร้อน ทั้งการมองเห็นปัญหาและการเสนอแนะแนวทางแก้ไข ขณะเดียวกันก็สามารถสื่อความคิดความเข้าใจดังกล่าวออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ผ่านเครื่องมือ “Mind Map”

    ขอชื่นชมคุณครูช่วงชั้นที่ ๓ ทุกคนที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน รวมไปถึงนักเรียนทุกคน ทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ที่สร้างสรรค์ผลงานที่น่าชื่นใจในครั้งนี้ค่ะ

 
 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

บทความนี้มาจาก ครบถ้วน ชัดเจน ฉับไว ทั่วถึง
http://www.plearnpattana.com/intra/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.plearnpattana.com/intra//modules.php?name=News&file=article&sid=302