Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
การเรียนการสอน: เรียนรู้เรื่องวันมาฆบูชา
ช่วงชั้นที่ ๑
  เรียนรู้เรื่องวันมาฆบูชา

     เนื่องในวันมาฆบูชาเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน คุณครูช่วงชั้นที่ ๑ (วันที่ ๑๕ ก.พ.๕๔) และช่วงชั้นที่ ๒ (วันที่ ๑๖ ก.พ.๕๔) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้ถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญในศาสนาพุทธ


 
โดยมีพระอาจารย์สมุท์ศักดิ์ดา จากวัดกระจัง ซึ่งโรงเรียนนิมนต์มาสอนวิชาพุทธศาสนาและความดีงามให้กับเด็กๆ เป็นประจำทุกวันสัปดาห์ เป็นผู้อธิบายให้ความรู้ มีใจความสำคัญดังนี้
 
 
     
     
     วันมาฆบูชาในสมัยพุทธกาลเป็นวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน ๔ ประการ คือ ๑.เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆฤกษ์ในเดือนสาม ๒.พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ องค์ มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย ๓.พระสงฆ์ทุกองค์ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง และ ๔.พระสงฆ์ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพระอรหันต์ ในวันนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนโอวาทปาฏิโมกข์ กล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา และเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล นั่นคือ ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
 
 
       ในวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนจะประกอบพิธีต่างๆ เพื่อบูชามาฆฤกษ์ ประกอบด้วยเครื่องบูชา ๓ ประการ คือ ธูป บูชาพระปัญญาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า เทียน บูชาพระธรรมและพระวินัย ดอกไม้ บูชาพระสงฆ์ โดยมีความหมายว่า แม้ดอกไม้จะมาจากหลายที่หลายแหล่ง แต่เมื่อมารวมกันก็เป็นดอกไม้ที่สวยงาม เฉกเช่นหมู่สงฆ์จากหลายถิ่นที่ แต่เมื่อร้อยเรียงกันด้วยพระธรรมวินัยก็เกิดเป็นหมู่สงฆ์ที่งดงาม
     
     
     หลังจากให้ความรู้เด็กๆ แล้ว พระอาจารย์สมุท์ศักดิ์ดาได้นำคุณครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย อันเป็นพิธีกรรมสำคัญในวันมาฆบูชา วันแห่งความรักของชาวพุทธ ดังรับสั่งของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ว่า “ถ้าจะถือว่ามีวันแห่งความรัก ก็ต้องถือวันมาฆบูชา วันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศความรักอันบริสุทธิ์สูงส่ง” นั่นคือ ความรักความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกและตัวเอง
 
 
     
     

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ติดประกาศ Wednesday 02 Mar 11@ 08:47:14 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ ๑
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ช่วงชั้นที่ ๑:
สนุกกับเสียง เพลินสำเนียงคำคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"เรียนรู้เรื่องวันมาฆบูชา" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที