Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
การเรียนการสอน: เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในวัยเรียน
ช่วงชั้นที่ ๒
  เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในวัยเรียน


 
     งานแนะแนวช่วงชั้น ๒ ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “เพศศึกษาในวัยเรียน” ขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยเชิญ นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล หัวหน้าหน่วยจิตเวช โรงพยาบาลพญาไท ๒ ซึ่งเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และวิทยากรบรรยายเรื่องจิตเวชและเพศศึกษาในวัยรุ่น มาเป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนชั้น ๖ และนักเรียนชั้น ๗-๙ ที่ขอเข้าร่วมฟังด้วยในหัวข้อเรื่อง “เรียนรู้เรื่องรัก...รู้จักเรื่องเพศศึกษา” เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการทางเพศตามวัยและมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม มีความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ เป็นต้น ตลอดจนมีค่านิยมในเรื่องเพศที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทย และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เลี้ยงลูกให้ดี...มีวัคซีนใจ” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ๕-๖ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าในพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น และมีเทคนิควิธีนำไปใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม
 
     โครงการอบรมนี้ช่วงชั้น ๒ จัดเป็นครั้งแรก เนื่องจากสังเกตเห็นถึงความจำเป็นของเด็กในช่วงชั้นที่ ๒ ที่เริ่มมีภาวะวัยรุ่น อยากรู้อยากเห็น สนใจเรื่องหนุ่มสาว คุณครูชั้น ๖ และคุณครูแนะแนวจึงได้ร่วมกันจัดการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับเด็กในการตัดสินใจเรื่องรักและเพศศึกษาในอนาคต ซึ่งพบว่าได้ผลดีมาก ด้วยตัวคุณหมอสุกมลมีความเชี่ยวชาญและมีวาทศิลป์ ส่วนเด็กๆ ชั้น ๖ นั้นยังขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของแต่ละคน บางคนที่เข้าวัยรุ่นแล้วก็จะเกิดประโยชน์ชัด ส่วนยังเด็กอยู่ ฟังแล้วก็สามารถเก็บเป็นข้อมูลใช้ในเวลาอันใกล้ ส่วนเด็กๆ ช่วงชั้นมัธยมต้นที่ขอเข้าร่วมฟังด้วยนั้นคิดว่าเกิดประโยชน์เต็มที่ค่ะ” คุณครูปรางอุษา ตันติอนันท์กุล หัวหน้าช่วงชั้นที่ ๒ กล่าว
 

"วัคซีนทางใจ” ๓ ประการ ที่ต้องพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กชั้นประถมและต้องชัดเจนมากในช่วงมัธยม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในการดำเนินชีวิต ได้แก่

 

๑.ความนับถือตนเอง (Self-esteem) คือการตระหนักรู้ในคุณค่าที่มีในตนเอง นำไปสู่ความภาคภูมิใจ

 

๒.วุฒิภาวะ (Maturity) คือความสามารถในการยับยั้งชั่งใจหรือควบคุมอารมณ์ความต้องการของตนเอง

 

๓.การแสวงหาความสุขในชีวิต ความสุขมีรูปแบบที่หลากหลาย แบ่งเป็น ๓ ระดับ เรียกว่า “๓ ระดับของความสุข จากสนุกสู่สงบ” คือ

 

*ความสนุกสนานจากกิจกรรมบันเทิง

 

*การเสพสุนทรีภาพของงานศิลปะ

 

*ความสงบสบายจากการใกล้ชิดธรรมชาติ

 
บางส่วนจากบทความเรื่อง “วัคซีนทางใจ...ในวัยรุ่น” โดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล
     
  ผมเคยอ่านพบว่ามีการแบ่งความรักเป็น ๔ แบบ เทียบกับการวัดผลการสอบของนักศึกษาเรียกว่าเป็น “ความรัก ๔ เกรด” คือ
     
     

เกรด ๑ - รักใคร่ใฝ่กามา (Lust)...ต้องการเพียงแค่มีการสัมผัสสัมพันธ์ แต่ไม่ต้องการความผูกพัน

 

เกรด ๒ - รักปรารถนามาคู่กัน (Eros)...มีความผูกพัน อยู่ใกล้ใจเป็นสุข - อยู่ไกลใจคิดถึง แต่มีผลข้างเคียงตามมาคือการยึดถือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ที่เรียกว่าความหึงหวง

 

เกรด ๓ - รักปันแบ่งความสุข (Well Wish)...เกรดนี้มีการพัฒนา เปลี่ยนจากความหึงหวงมาเป็นห่วงใย ใส่ใจในความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ก็ยังมีความคาดหวังให้คนรักทำในสิ่งที่ตนพึงพอใจ

 

เกรด ๔ - รักยอมทุกข์เพื่อสุขเธอ (Devoted Love)...เป็นความรักแบบอุทิศ เช่น ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก มีองค์ประกอบที่สำคัญคือความหวังดีและเสียสละ (หรือปล่อยวาง)

 

ความรักเกรด ๔ ซึ่งถือว่าเป็นรักอันสูงสุดนั้น ในทางพุทธศาสนาเรียกว่า “พรหมวิหารธรรม ๔” คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

บางส่วนจากบทความเรื่อง “เรื่องรักเรื่องใคร่...ในวัยรุ่นฃ” โดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล
 
 
ความเห็นบางส่วนของผู้ปกครองที่เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้
 
“ได้รับความรู้และความเข้าใจในชีวิตวัยรุ่นมากขึ้น และมองเห็นว่าบางครั้งสิ่งที่เราตามใจและปฏิบัติกับลูกยังไม่ถูกต้อง ไม่สมควร และต้องแก้ไข”
 
“ได้ข้อคิดและความรู้มากๆ เลย เหมาะกับสภาวะปัจจุบันที่เผชิญและคุยกับลูก”
 
“ได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับลูก พร้อมๆ กับการสร้างลักษณะนิสัยที่จะเป็นวัคซีนป้องกันลูกเมื่อเขาเติบโตขึ้น”
     
     

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ติดประกาศ Tuesday 01 Mar 11@ 16:17:47 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ ๒
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ช่วงชั้นที่ ๒:
การเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากฉันทะคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในวัยเรียน" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.10 วินาที