Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
โรงเรียนทางเลือกกับการประเมินคุณภาพภายนอก (๓)
วิชาการ & KO
  โรงเรียนทางเลือกกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (๓)


     
     
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ๖ มาตรฐาน ได้แก่

๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษา
๒. โรงเรียนมีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ครบวงจร
๓. โรงเรียนมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๔. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
๖. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

• ผู้บริหารโรงเรียนคิดอย่างไร ทำอย่างไร สิ่งที่ทำนั้นส่งผลต่อผู้เรียนอย่างไร และรู้ถึงผลที่เกิดได้อย่างไร

• ความตระหนักถึงความสำคัญ จะปรากฏอยู่ตั้งแต่ในวิสัยทัศน์ ปรัชญา การปฏิบัติ แผน ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริง

• ทุกเรื่องที่จัดทำ จะมีผลเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันหมด และส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม

วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก

๑. เพื่อศึกษาและยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของโรงเรียน และประเมินคุณภาพการศึกษา
๒. ช่วยสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน
๓. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่โรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด

 
 
       
       
• วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก คือ การทำให้โรงเรียนได้ประโยชน์ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายของโรงเรียน สามารถบรรลุถึงเป้าหมายของการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และสร้างคนที่ดี เก่ง และมีความสุข ตามมาตรฐานการศึกษาชาติได้สำเร็จ
 
 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ติดประกาศ Tuesday 12 Jan 10@ 15:41:45 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม วิชาการ & KO
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด วิชาการ & KO:
Lesson Study นวัตกรรมการพัฒนาครูให้เรียนรู้ไปบนหน้างานจริง (๑)คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 4
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"โรงเรียนทางเลือกกับการประเมินคุณภาพภายนอก (๓)" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.05 วินาที