Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
บทความการเรียนรู้จากคุณครูใหม่ในเวทีเสวนาเพลินพัฒนาวิชาการครั้งที่ ๓
เพลินพัฒนา
  “ชาติจะเป็นอย่างไร... ถ้าการศึกษาไทยไม่เปลี่ยน” (๑)

ถอดบทความการเรียนรู้ โดยคุณครูใหม่
วิมลศรี ศุษิลวรณ์


     โรงเรียนเพลินพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนไทยไท อันประกอบไปด้วย โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนทอสี โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนสยามสามไตร โรงเรียนวรรณสว่างจิต โรงเรียนจิตตเมตต์(ปฐมวัย) โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก โรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนนานาชาติเมธา โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก และ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก


    ร่วมกันจัดการเสวนาในงาน เวทีเพลินพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “ชาติจะเป็นอย่างไร...ถ้าการศึกษาไทยไม่เปลี่ยน” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง Meeting Room ๔ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ภายในบริเวณงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน)
 
     
     
วิทยากร
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ
ปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ ๒
   
รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้แทนเครือข่ายโรงเรียนไทยไท
/ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่ง อรุณ
   
คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการบริหาร รักลูกกรุ๊ป /
ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนเพลินพัฒนา
   
อ.กรองทอง บุญประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา
และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจิตตเมตต์(ปฐมวัย)
   
   
    ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กล่าวนำเป็นท่านแรกว่าการศึกษาอยู่ที่ตัวผู้เรียน ไม่ใช่รูปแบบการเรียนรู้ และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นก็ต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับธรรมชาติด้วย

    การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ ๒ เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของคุณภาพ และการขยายขอบเขตของการเรียนรู้ให้กว้างขวางออกไป โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการดึงพลังจากเครือข่ายนอกระบบการศึกษาให้เข้ามาหนุนเสริม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ประเด็นหลักที่จะนำสู่วิสัยทัศน์ของการปฏิรูปดังกล่าว คือ ประเด็น ๓ ใหม่ ได้แก่ คุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ และ ระบบบริหารจัดการใหม่

    สุดท้ายอาจารย์ได้เน้นย้ำว่า ระบบปฏิรูปการศึกษาเป็นเพียงระบบหนึ่งที่ต้องยึดโยงกับระบบอื่นๆ และต้องเคลื่อนไปด้วยกันทั้งสังคม
 
 
การสะท้อนความคิดเห็นในช่วงแรก
 
    คุณบัญชา เฉลิมชัยกิจ เจ้าของสำนักพิมพ์สุขภาพใจ “ท่านพุทธทาสแนะว่าให้สอนโลกุตรธรรมตั้งแต่อนุบาล ให้เด็กได้รู้ไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) รู้จักขันธ์ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) อริยสัจ ๔ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ปฏิจจสมุปบาท (การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น) เพื่อให้เขาเกิดปัญญารู้เท่าทันความเป็นไปของชีวิต”
 
 
    คุณสุนีย์ บันโนะ ผู้ปกครองโรงเรียนเพลินพัฒนา “ทฤษฎีที่ได้ฟังเป็นภาพใหญ่มาก เข้าไม่ค่อยถึง ไม่รู้จะเข้าไปช่วยอย่างไร อยากให้ช่วยย่อยบทบาท ที่ผ่านมาเป็นเพราะนักวิชาการส่งผลสะท้อนออกมาได้ไม่ชัดไหม จึงไม่ค่อยมีใครได้รู้ว่าประเทศเราต้องการบุคลากรสาขาไหน จะเชื่อมโยงกันอย่างไร ช่วยกันอย่างไรให้เกิดผลที่ชาติของเราต้องการ
   
   
    ครูในโรงเรียนก็สร้างเด็กได้ไม่ตรงกับนโยบายหลัก เกิดความฟุ่มเฟือยทางความคิด ไม่มืออาชีพสักอย่าง ตอนนี้ในฐานะแม่ ต้องพยายามสร้างคุณลักษณะที่ไม่มีในวัฒนธรรมไทยให้กับลูก เช่น การไม่ละทิ้งอะไรกลางคัน อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ ไม่แปลกแยก”
 
 

    คุณกวิน ชุติมา ผู้ปกครองโรงเรียนเพลินพัฒนา “เร็วๆ นี้เห็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ว่า คนไทยเห็นการคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องธรรมดา รับได้ รู้อย่างนี้แล้วก็พอจะมองเห็นอนาคตของประเทศ

   
   

    ได้ฟังวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปฯรอบสองว่า คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ แล้วก็เป็นห่วงว่าทุกวันนี้คนเก่งมีมาก แต่คนดีหายาก โรงเรียนสัตยาไสสร้างคนดี มีสติ มีปัญญา แล้วเก่งเอง เห็นด้วยที่มีผู้เสนอแนะว่าเราต้องสอนโลกุตรธรรมให้กับเด็ก

    เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาตามเจตนารมย์ของเครือข่ายโรงเรียนไทยไท คือ การนำคุณค่าอันประเสริฐของมนุษย์มาถักทอกัน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่จะสร้างเงื่อนไขเอื้ออำนวยอย่างไรให้เด็กเป็นคนดี แน่นอนว่าครูต้องเป็นคนดีด้วย”

 
 

 โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดประกาศ Thursday 16 Jul 09@ 15:15:34 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม เพลินพัฒนา
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด เพลินพัฒนา:
เรื่องเสนอแนะ...กัลยาณมิตร คิดสร้างทำคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 0
จำนวนผู้ลงคะแนน: 0

โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"บทความการเรียนรู้จากคุณครูใหม่ในเวทีเสวนาเพลินพัฒนาวิชาการครั้งที่ ๓" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที