Home
หน้าแรก
Downloads
ดาวน์โหลด
Forums
กระดานข่าวชาวเพลิน
Your Account
สำหรับสมาชิก
Your Account
การเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากฉันทะ
ช่วงชั้นที่ ๒
  การเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากฉันทะ
เล่าเรื่องโดย : ครูวิ-วิสาขา ข่าทิพย์พาที


    ในการเรียนคณิตศาสตร์ ภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ของเด็กนักเรียนชั้น ๕ เป็นการเรียนเรื่องเรขาคณิต ซึ่งมี ๒ มิติ โดยเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่เรื่อง การเกิดเส้นตรงว่าเส้นตรงเกิดขึ้นได้อย่างไร มุมเกิดขึ้นได้อย่างไร เรื่อยไปจนถึงการเกิดรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และรูปหลายเหลี่ยม ด้วยการสร้างเส้นตรง สร้างมุม สร้างรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสร้าง เช่น วงเวียน ไม้ครึ่งวงกลม ไม้โปรแทรกเตอร์ อีกทั้งยังสามารถนำสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวนำมาใช้ในการสร้างรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ได้ด้วย
 
 
    โจทย์ท้าทายสำหรับภาคเรียนนี้ คือ การออกแบบลวดลายเชิงเรขาคณิต ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ใช้ต้องทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์มาบูรณาการร่วมกับทักษะความรู้ทางศิลปะจากวิชาแสนภาษา
 
 
    แรกทีเดียวคุณครูวิ – วิสาขา ข่าทิพย์พาที ให้นักเรียนดูภาพที่สร้างขึ้นจากรูปทรงเรขาคณิต จำนวน ๓๓ ภาพ ซึ่งภาพที่ครูนำมาให้ดูนั้นเป็นภาพที่มีสีสันสวยงาม นักเรียน จึงตื่นเต้นกันมาก

    จากนั้นครูสร้างความพร้อมเรียน และจัดการชั้นเรียนให้ลื่นไหล โดยให้รู้สึกว่าตนพร้อมแล้วลุกออกมาเลือกภาพก่อน

   
   
     ในขณะที่ผู้เรียนกำลังเลือกภาพ ก็ทำให้ครูได้มองเห็นตัวตนของเขาแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกันไป บางคนชอบความเรียบง่าย จึงเลือกภาพที่ดูไม่ซับซ้อน บางคนเลือกจะหยิบภาพที่มีความงามเพราะความซับซ้อน ในขณะที่บางคนก็ยังเลือกไม่ถูก หรือยังไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรภาพไหนดี ก็ยังรีรออยู่

    หลังจากนั้นครูจึงบอกเงื่อนไขว่าให้ช่วยกันโหวตเลือกภาพ ๔ ภาพ ที่มีผู้เลือกมากที่สุด แล้วใช้ภาพแบ่งผู้เรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม ที่มีจำนวนสมาชิกกลุ่มละ ๔-๕ คน

 
 
    ครูอธิบายขั้นตอนการสร้างภาพในแต่ละขั้นตอนให้ฟัง ผู้เรียนบางคนที่เรียนรู้ได้เร็วก็สามารถวาดได้เองโดยดูขั้นตอนจากต้นแบบ ส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจก็จะรอคอยฟังคำแนะนำจากคุณครู


    ในระหว่างการทำงานนี้ผู้เรียนมีการช่วยเหลือกันในการวาดด้วย เพราะในบางขั้นตอนนั้นก็มีเพื่อนบางคนที่ไม่เข้าใจ เพื่อน ๆ คนอื่นในกลุ่มจึงจะช่วยอธิบาย จนสมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถวาดภาพออกมาจนจบขั้นตอนสุดท้าย
   
   
    การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเข้าใจและดูเหมือนเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เรียนหลายๆ คน จากการทำงานครั้งนี้ครูเองได้พบว่าผู้เรียน มีความตั้งใจและพยายามอย่างมากในการวาดภาพที่ช่วยให้ได้เรียนรู้การสร้างรูปเรขาคณิตไปโดยไม่รู้ตัว ไปบนเงื่อนไขที่มีคือการวาดให้เหมือนต้นแบบ
 
 

    การวาดรูปให้เหมือนต้นแบบนี้ ช่วยฝึกทักษะการลากเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมให้ถูกต้อง ฝึกการใช้วงเวียนอย่างถูกวิธี ฝึกการลากเส้นให้ตรงตามองศาของมุมที่กำหนด ส่งผลให้รูปที่ได้ออกมาได้สัดส่วนสวยงามเหมือนต้นแบบ หากว่ายังได้สัดส่วนไม่ถูกต้องก็เป็นเพราะยังปฏิบัติทักษะต่างๆ ได้ไม่ดีนั่นเอง

   
   

    วิธีการนี้จึงเป็นการนำเอาความสวยงามของภาพมาช่วยสะท้อนให้เห็นทักษะในการสร้างรูปทรงเรขาคณิตของผู้เรียนแต่ละคนได้เป็นได้อย่างดี และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน ครูจึงให้สร้างรูปลงในกระดาษ A 4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียว
และทดลองลงสีเพื่อดูโทนสีที่เด็กเลือกว่าหากเลือกตามที่คิดไว้แล้วจะสี และรูปทรงจะออกมาเป็นอย่างไร สวยงามถูกใจไหม
เมื่อมั่นใจแล้วจึงค่อยทำลงในกระดาษ๑๐๐ปอนด์

 
 
    ในขั้นตอนของการทดลองทำนี้ หลายคนต้องใช้ความพยายามในการรื้อและสร้างใหม่อย่างมาก ลบแล้วลบอีกเพราะรูปที่วาดออกมาไม่ได้สัดส่วนตามแบบที่กำหนดให้ ทำให้วันนั้นห้องเรียนเต็มไปด้วยเศษจากการใช้ยางลบลบจำนวนมาก กว่าที่ความพยายามที่ทุกคนตั้งใจไว้แต่แรกจะสำเร็จผล

    มากไปกว่าการวาดภาพให้เหมือนตามต้นแบบ ครูยังคาดหวังให้เด็ก ๆ สามารถคิดและสร้างลวดลายในรูปแบบของตนเองได้

    การทำชิ้นงานในครั้งนี้ ทุกคนจะต้องวาดอย่างน้อย ๒ ภาพ ซึ่งจากการวาดตามแบบในแต่ละภาพ ผู้เรียนจะค้นพบว่า แบบแต่ละแบบนั้นมีขั้นตอนการวาดที่คล้ายกัน จะแตกต่างกันก็เพียงแค่การลากเส้นที่มีความซับซ้อนมากน้อยไม่เท่ากันเท่านั้น

   
   
    หลังจากที่ได้ทดลองวาดภาพตามแบบกันไปแล้ว หลายคนเริ่มรู้สึกสนุกกับการวาดภาพจากรูปทรงเรขาคณิต จึงมาของานเพิ่มจากที่คุณครูกำหนดให้ บางคนมาขอลองทำแบบที่มีความซับซ้อนมาก ๆ เพื่อท้าทายความสามารถของตนเอง หรือมาขอวิธีการวาดแบบอื่น ๆ ไปวาดเองที่บ้านหรือวาดในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน พอวาดเสร็จแล้วก็มาขอแบบที่มีกลับไปวาดอีกเรื่อยๆ

    เมื่อจับหลักได้แล้ว หลายคนก็เริ่มทดลองออกแบบลวดลายใหม่ ๆ ด้วยตนเอง จากการใช้ขั้นตอนที่ตนเองวาดตามแบบมาประยุกต์โดยการลากเส้นเพิ่มเติมจากเดิม ลากเส้นให้เกิดความแตกต่างที่ซับซ้อนมากขึ้น

 
 
    บ้างก็ใช้หลักการสร้างรูปเรขาคณิตที่เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ มาลองผิดลองถูกในการสร้างลวดลายใหม่ๆ ขึ้นมาเอง ทำให้คุณครูได้เห็นความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการของผู้เรียนได้อย่างเด่นชัด

    จากชิ้นงานในครั้งนี้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนทักษะในหลายด้าน ๆ และเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของศิลปะ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับระหว่างวิชาคณิตศาสตร์ วิชาแสนภาษา รวมถึงวิชาจินตทัศน์ ที่เอื้อโอกาสให้ได้ลองผิดลองถูก และได้ทดลองสร้างความรู้ของตนเองขึ้นมา

   
   
    สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นกับการเรียนรู้ของเด็กหญิง วิรัญชนา รัตนสกุลดิลก (มีน) ห้อง ๕/๓ คือ “หนูได้นำความเข้าใจที่เรื่อง เส้น รูปเรขาคณิตต่างๆ โดยเฉพาะวงกลม และมุม หนูทดลองออกแบบไปเรื่อยๆ แล้วหนูก็เห็นภาพที่มันซ้อนขึ้นมาจากเส้นที่ทับกัน แล้วก็ทดลองทำต่อไป ตอนแรกที่ทำก็ไม่ได้นึกว่าจะออกมาเป็นภาพอะไร พอทำไปเรื่อยๆก็เห็น แล้วจึงลงสีเพื่อให้ชัดขึ้น พอได้มาเห็นภาพ สวยงามและก็เพลิดเพลิน จึงทำไปอีกเรื่อยๆ จึงทำออกมาได้ถึง ๑๓ ภาพด้วยกัน”
 
 
    สิ่งที่เกิดขึ้นกับมีนในการทำชิ้นงานนี้ เกิดจากการให้โจทย์และเงื่อนไขการทำงานที่ไปสร้างความสามารถให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของเส้น ที่กลายเป็นรูปเรขาคณิต ๒ มิติ มุม จนเกิดเป็นศักยภาพในด้านมิติสัมพันธ์ ซึ่งทักษะทางมิติสัมพันธ์นี้เป็นทักษะที่จำเป็นในการเรียนเรขาคณิต และสร้างขึ้นได้จากการฝึกสร้างรูปทรงเรขาคณิต

    หากนักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องก็จะยิ่งค้นพบความซับซ้อนของเส้น ค้นพบความงามในความสัมพันธ์ ค้นพบความสามารถในการสร้างสรรค์ ค้นพบความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกขณะที่ทำงาน และ เป็นการเรียนรู้ที่มาจากฉันทะของผู้เรียน

 
 
โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
ติดประกาศ Monday 30 Mar 09@ 16:34:31 ICT โดย rawipan_p

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ ๒
· เสนอข่าวโดย rawipan_p


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ช่วงชั้นที่ ๒:
การเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากฉันทะคะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 4
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์"การเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากฉันทะ" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
พื้นที่เพื่อการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูแลโดย คณะทำงานการสื่อสาร และ เลขาฯ ช่วงชั้น

PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที