ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิฯลฯ

ซึ่งขาดแคลนเป็นอย่างมาก

เพื่อถวายเป็นปีแห่งการให้และช่วยเหลือสังคม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

80 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดช

 

    

๑.    มูลนิธิเด็ก  ขอรับเป็น นมUHT (รสจืดเท่านั้น)

     เครื่องปรุงรสในครัว/ข้าวสาร/ผงซักฟอก/สบู่/ยาสระผม / เงิน  ฯลฯ

 

๒. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ขอรับเป็นผ้าอนามัย/เงิน และของใช้ทั่วไป

 

๓.  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค  ขอรับเป็น ของขวัญให้ผู้สูงอายุ เนื่องในวันปีใหม่ ราคา ๒๐๐ บาทขึ้นไป

 

 

ท่านสามารถบริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิฯลฯ  ณ กาดดวงจำปา

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ นี้  

 

 

 

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดช   โรงเรียนเพลินพัฒนาจึงได้จัดให้มีกิจกรรมทำความดี เพื่อถวายเป็นปีแห่งการให้และช่วยเหลือสังคม   ดังนั้น เพื่อให้ทุกคนในชุมชนเพลินพัฒนา ได้ร่วมกันทำความดีด้วยการให้ หรือบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งโรงเรียนได้ติดต่อประสานงานไว้แล้วดังนี้

๑.     มูลนิธิเด็ก  ขอรับเป็น นมUHT (รสจืดเท่านั้น) / เครื่องปรุงรสในครัว / ข้าวสาร / ผงซักฟอก

      สบู่ / ยาสระผม / เงิน  ฯลฯ

๒.     มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ขอรับเป็น ผ้าอนามัย / เงิน และของใช้ทั่วไป

๓.     สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค  ขอรับเป็น ของขวัญให้ผู้สูงอายุ เนื่องในวันปีใหม่ ราคา ๒๐๐ บาทขึ้นไป

 

ผู้ปกครอง / นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน สามารถนำสิ่งของ หรือเงินมาบริจาค

ที่จุดรับของ บริเวณกาดดวงจำปา (หน้าอาคารอนุบาล) ได้ตั้งแต่วันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

และในวันที่ ๔ ธันวาคม จะมีกิจกรรมถวายพระพรร่วมกันทั้งโรงเรียน (ทุกช่วงชั้นที่สนามรักบี้)โดยมีกำหนดการดังนี้

            ๐๘.๒๐ - ๙.๓๐ น.   -     นักเรียนทุกช่วงชั้นเข้าแถวเป็นวงกลมเคารพธงชาติที่สนามรักบี้

      -     ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดกรวยดอกไม้และกล่าวคำถวายพระพร

                                           -     ร่วมกันร้องเพลง “สดุดีมหาราชา” / เพลง “สรรเสริญพระบารมี”

และเพลง “พ่อของแผ่นดิน”

     -      รับกล้าไม้มงคล จากกรมป่าไม้ นำกลับไปปลูกที่บ้าน เพื่ออนุรักษ์   

            สิ่งแวดล้อม

-           ร่วมกันคัดแยกสิ่งของ

-           จบพิธีกรรม

๑๓.๓๐ น.              -      นำสิ่งของและเงิน ไปมอบให้กับ มูลนิธิเด็ก / มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก /

สถานสงค์เคราะห์คนชราบ้านบางแค

 

                        ทั้งนี้ โรงเรียนใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองที่มีเวลามาเป็นผู้ปกครองอาสาช่วยกันคัดแยกสิ่งของร่วมกับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งนำไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ข้างต้น